تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت


دسته بندی سایت

پیوند ها

اشتراک در خبرنامه

جهت عضویت در خبرنامه لطفا ایمیل خود را ثبت نمائید

Captcha

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 33
  • بازدید دیروز : 7
  • بازدید کل : 9371

دعوای استرداد در ورشکستگی


دعوای استرداد در ورشکستگی

چکیده

با توجه به اینکه ممکن است قبل از ورشکستگی اشخاصی نزد تاجر اموالی به عنوان امانت یا هر عنوان دیگر داشته باشند که نسبت به عین آن اموال حق مالکیت دارند، ضروریست که این اموال به شرطی که عین آنها موجود باشد قبل از فروش دارایی تاجر و تقسیم حاصل آنها، از دارایی ورشکسته مجزا شده و به صاحبان آنها مسترد گردد. قانون تجارت در فصل دهم خود، مواد 528 الی 535 را اختصاص به بیان حکم این موضوع نهاده است. وقتی یکی از طرفین عقد بیع تاجر باشد وکالائی را از شخص دیگری خریداری نماید اما بعد از عقد بیع ورشکسته شود ولی هنوز ثمن را به فروشنده پرداخت نکرده است، در این صورت باتوجه به مواد قانونی حاکم (528الی 535ق ت) هرگاه عین مبیع نزد تاجر باشد می­تواند مسترد نماید. به عبارتی عملاً با این روش موجب می­گردد که قاعده مهم تملیکی بودن عقد بیع که در قلمرو قانون مدنی حاکم است نادیده گرفته شود. ویا در قلمرو قانون مدنی وقتی تعهدی بین طرفین منعقد شد به عنوان مثال هرگاه شخصی سندی را جهت وصول وجه آن در اختیار دیگری قرار دهد طرف دیگر موظف به ایفای تعهد تا انجام آن می­باشد. ولی همین قاعده در قلمرو قانون تجارت در صورت ورشکستگی تاجر قابل اعمال نیست وتاجری که متعهد به وصول سندی بوده ولی هرگاه منجر به وصول نشده باشد موظف به استرداد سند به صاحب آن می­باشد.

 

واژگان کلیدی: دعوای استرداد، تاجر ورشکسته، عین مال، حق حبس، خیار تفلیس.

 

مقدمه

 

بیان مسئله

وقتی قواعد مربوط به اعمال حقوقی که در روابط بین اشخاص در قلمرو حقوق مدنی مورد استفاده قرار می­گیرد مورد بررسی قرار می­دهیم مشخص می­گردد که این قواعد دارای یک روند خاصی است. به عنوان مثال در عقد بیع با انعقاد عقد، خریدار مالک مبیع و فروشنده مستحق ثمن می­گردد به عبارتی عقد بیع، لازم و تملیکی است و بجز از طریق اعمال خیارات ویا اقاله قابل انحلال نیست و همچنین در عقود لازم دیگر همانند اجاره. اما این روند در حوزه حقوق تجارت قابل اعمال نیست. وقتی یکی از طرفین عقد بیع تاجر باشد وکالائی را از شخص دیگری خریداری نماید اما بعد از عقد بیع ورشکسته شود ولی هنوز ثمن را به فروشنده پرداخت نکرده است، در این صورت باتوجه به مواد قانونی حاکم (528الی 535ق ت) هرگاه عین مبیع نزد تاجر باشد می­تواند مسترد نماید. به عبارتی عملاً با این روش موجب می­گردد که قاعده مهم تملیکی بودن عقد بیع که در قلمرو قانون مدنی حاکم است نادیده گرفته شود. ویا در قلمرو قانون مدنی وقتی تعهدی بین طرفین منعقد شد به عنوان مثال هرگاه شخصی سندی را جهت وصول وجه آن در اختیار دیگری قرار دهد طرف دیگر موظف به ایفای تعهد تا انجام آن می­باشد. ولی همین قاعده در قلمرو قانون تجارت در صورت ورشکستگی تاجر قابل اعمال نیست وتاجری که متعهد به وصول سندی بوده ولی هرگاه منجر به وصول نشده باشد موظف به استرداد سند به صاحب آن می­باشد.

حال وقتی روند قانون تجارت با قانون مدنی مغایر است همین امر موجب می­شود که تحقیق پیرامون این امر را جالب نماید و دقت نظر پیرامون فاصله قانون تجارت و قانون مدنی را بیشتر نماید وبه اهمیت قانون تجارت و فلسفه ناشی از این امر را به طور دقیق تری بپردازیم.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه...............................................................................................................................1

بخش اول: کلیات ورشکستگی....................................................................................5

فصل اول : تعریف ورشکستگی..............................................................................................6

مبحث اول : تعریف لغوی............................................................................................................................. 6

مبحث دوم : تعریف اصطلاحی .....................................................................................................................6

فصل دوم : تاریخچه قانونگذاری ورشکستگی در حقوق ایران.............................................7

مبحث اول : قوانین ورشکستگی قبل از تصویب قوانین تجاری ..................................................................7

مبحث دوم : قوانین ورشکستگی بعد از تصویب قوانین تجاری....................................................................8

مبحث سوم: بررسی تطبیقی مقررات ورشکستگی در قانون تجارت فعلی و لایحه جدید قانون تجارت.....10

فصل سوم : شرایط اساسی برای تحقق ورشکستگی...........................................................14

مبحث اول : تاجر بودن................................................................................................................................14

گفتار اول: اشخاص حقیقی...........................................................................................................................14

1- تاجر حقیقی در قید حیات ...................................................................................................................14

2- تاجر متوفی.............................................................................................................................................16

گفتار دوم: اشخاص حقوقی ........................................................................................................................16

مبحث دوم : توقف در پرداخت دیون..........................................................................................................17

گفتار اول: مراد توقف از پرداخت................................................................................................................18

1- نظرات حقوقدانان...................................................................................................................................18

1-1- نظریه توقف واقعی.............................................................................................................................18

2- 1- نظریه توقف ظاهری ........................................................................................................................19

2- رویه قضایی ...........................................................................................................................................22

گفتار دوم: اوصاف دین در توقف ..............................................................................................................23

1- تعداد دین................................................................................................................................................23

2- نوع دین..................................................................................................................................................23

3- ویژگی های دین.....................................................................................................................................25

فصل چهارم : احراز ورشکستگی ........................................................................................26

مبحث اول : دادگاه صلاحیتدار.....................................................................................................................26

گفتار اول: صلاحیت ذاتی...........................................................................................................................26

گفتار دوم: صلاحیت محلی ........................................................................................................................27

مبحث دوم : اشخاص ذی نفع در طرح دعوای ورشکستگی........................................................................28

گفتار اول: اعلام توقف به وسیله خود تاجر................................................................................................29

گفتار دوم: اعلام توقف به وسیله یک یا چند نفر از طلبکاران......................................................................30

گفتار سوم: اعلام توقف به وسیله دادستان....................................................................................................30

مبحث سوم : محتویات حکم ورشکستگی ..................................................................................................31

 

بخش دوم: انواع ادعاهای اشخاص ثالث نسبت به اموال و اسناد و دعاوی استرداد مرتبط با آن......................................................................................34

فصل اول:کلیات....................................................................................................................37

مبحث اول: اهداف قانون تجارت در تدوین مقررات دعوای استرداد در ورشکستگی.................................37

مبحث دوم: رویه حمایتی قانون تجارت نسبت به اشخاص ثالث در فصل دعوای استرداد اموال.................38

مبحث سوم : موضوع دعوای استرداد اموال در ورشکستگی........................................................................40

فصل دوم : انواع ادعاهای اشخاص ثالث نسبت به اموال و دعاوی استرداد مرتبط با آن............................................................................................................................................43

مبحث اول : تاجر در مقام امین....................................................................................................................43

گفتار اول: ماهیت مال موضوع امانت..........................................................................................................44

گفتار دوم: ماهیت « رابطه حقوقی » موجد امانت ........................................................................................45

گفتار سوم: شرایط پذیرش دعوای استرداد مال موضوع امانت ...................................................................45

مبحث دوم : تاجر در مقام حق العمل کار....................................................................................................46

گفتار اول: حق العمل کار در مقام فروشنده.................................................................................................47

گفتار دوم: حق العمل کار در مقام خریدار..................................................................................................49

مبحث سوم: مبنای حقوقی حق استرداد مبیع از تاجر حق­العمل­کار..............................................................50

گفتار اول: بررسی انطباق مقررات دعوای استرداد مبیع از تاجر حق­العمل­کار بر خیار تفلیس...............51

گفتار دوم: بررسی انطباق مقررات دعوای استرداد مبیع از تاجر حق­العمل­کار بر حق حبس...............55

فصل سوم: دعاوی ادعاهای حق بر عین مال متعلق به ورشکسته که برای وی ارسال شده است............................................................................................................................................................56

مبحث اول: حق استرداد مبیع در صورت ارسال و قبل از وصول آن........................................................... 57

گفتار اول: اصل قابلیت استرداد بر مبنای ماده 532 قانون تجارت.............................................................. 57

1- شرایط استرداد...................................................................................................................................... 58

2- استثنای اصل قابلیت استرداد.................................................................................................................. 60

گفتار دوم: طرفین دعوای استرداد در فرض ماده 532 قانون تجارت......................................................... 61

گفتار سوم: مبنای حقوقی حق استرداد در ماده 532 قانون تجارت .............................................................62

1- بررسی انطباق ماده 532 قانون تجارت بر حق حبس............................................................................63

2- بررسی انطباق ماده532 قانون تجارت بر خیار تفلیس............................................................................64

مبحث دوم: بررسی امتناع از تسلیم مبیع قبل از ارسال آن........................................................................ 64

گفتار اول: ماهیت رابطه ی حقوقی و مال موضوع ماده 533 قانون تجارت...............................................65

گفتار دوم: شرایط اعمال حق موضوع ماده 533...................................................................................... 67

گفتار سوم: بررسی حقوقی شرط حفظ مالکیت......................................................................................... 68

1- بررسی حقوقی شرط حفظ مالکیت در کشور های اروپایی................................................................... 68

2- بررسی حقوقی شرط حفظ مالکیت در ایران......................................................................................... 69

1-2- فایده شرط حفظ مالکیت در حقوق ایران .........................................................................................69

2-2- بررسی حقوق شرط حفظ مالکیت در حقوق ایران ...........................................................................69

گفتار چهارم: مبنای حقوقی حق امتناع از تسلیم مبیع در فرض ماده 533 قانون تجارت..............................72

1- بررسی انطباق ماده 533 قانون تجارت بر خیار تفلیس..........................................................................72

2- بررسی انطباق ماده 533 قانون تجارت بر حق حبس ............................................................................73

3- ثمره ی بحث.......................................................................................................................75

فصل چهارم: انواع ادعاهای اشخاص ثالث نسبت به اسناد و دعاوی استرداد مرتبط........76

مبحث اول : فرض موجود بودن عین اسناد نزد تاجر ورشکسته..................................................................77

مبحث دوم : فرض عدم وجود عین اسناد ، نزد تاجر ورشکسته .................................................................77

مبحث سوم : شرایط پذیرش دعوای استرداد اسناد تجاری امانی .................................................................79

مبحث چهارم : شقوق مختلفه استرداد اسناد تجاری امانی...........................................................................81

مبحث پنجم: مبنای حقوقی حق استرداد اسناد و اموال امانی در نزد ورشکسته...........................................82

 

بخش سوم: طریق طرح دعوای استرداد ........................................................83

نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات.........................................................................................85

منابع ومأخذ.................................................................................................................. 90

پیوست ها................................................................................................................................94

پیوست1- رای اصراری شماره 3576-26/12/1342 هیأت عمومی دیوانعالی کشور............................................95

پیوست2- نظریه مشورتی شماره 1281-21/12/1342 اداره حقوقی وزارت دادگستری......................................98

پیوست3- رای وحدت رویه شماره 290-17/9/1350 هیأت عمومی دیوانعالی کشور......................................100


مبلغ قابل پرداخت 10,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۱۱ تیر ۱۳۹۶               تعداد بازدید : 177

مطالب تصادفی

  • جايگاه قاعده احسان در حقوق مسئوليت مدنی
  • خیار شرط در عقد ضمان
  • دعوای استرداد در ورشکستگی
  • روش های حقوقی مدیریت ریسک در قراردادهای نفتی
  • سیر تحولات قانونگذاری در زمینه تامین اجتماعی در ایران

@eragon021 تلگرام

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "آی آر دانش" می باشد